The unique children’s football festival “TRYAVNA CHAMPIONSHIP” every year, together with ORBICO BULGARIA

Published by admin on

The unique children’s football festival “TRYAVNA CHAMPIONSHIP” every year at the end of August.
These are unforgettable days in Tryavna, It is always a holiday of self-sacrifice and respect, a holiday of friendship and football, a holiday of children’s dreams, a holiday for all children who played a real football. How wonderful were the acquaintances with their peers from different teams and cities, how great were the rivalries, what were the struggles and skills. How sincere were the smiles and tears of the little football players … whoever was not there, can not feel this unique atmosphere, where new friendships, new heroes and new Children’s Champions were born.

And when finally every child received the big gift bag of ORBICO BULGARIA, when every child stared at children’s unique products, and hurried to take everything out and immediately and immediately with his impatient hands, then we all saw this child’s thrill and these happy children’s eyes .

There is no other children’s football tournament where every child receives so many gifts, there are no words to express our gratitude to ORBICO BULGARIA for this support and empathy for children and football.
Well, this magical children’s tale is over this year as well, but we expect others over the years, we expect to enjoy this real children’s football again and again and to see these happy children’s eyes again.

https://www.orbico.bg/

 

Уникалния детски футболен фестивал „TRYAVNA CHAMPIONSHIP“ всяка година в края на Август.
Това са едни незабравими дни в Трявна, Това  винаги един празник на себеотдаването и уважението, празник на приятелството и футбола, празник на детския блян, празник за всички деца, които играха един наистина истински футбол. Колко прекрасни бяха запознанствата със свои връстници от различни отбори и градове, колко страхотни бяха съперничествата, какви борби и майсторства. Колко искрени бяха усмивките и сълзите на малките футболисти…, е който не е бил там, няма как да усети тази уникална атмосфера, където се родиха нови приятелства, нови герои и нови Детски Шампиони.

И когато накрая всяко дете получи големия подаръчен плик на ОРБИКО БЪЛГАРИЯ, когато всяко дете впери по детски очи в уникалните продукти, и бързаше да извади всичко и веднага и на момента с нетърпеливите си ръчички, тогава всички видяхме този детски трепет и тези щастливи детски очи.

Няма друг такъв футболен детски турнир, на който всяко дете да получи толкова много подаръци, няма и думи с които да изкажем благодарността към ОРБИКО БЪЛГАРИЯ, за тази подкрепа и съпричастност към децата и футбола.
Е, тази вълшебна детска приказка и тази година, свърши, но очакваме другите през годините, очакваме отново и отново да се насладим на този истински по детски футбол и отново да видим тези щастливи детски очи.

https://www.orbico.bg/

 

Огромни Благодарности на:

 

 

 

 

Categories: Uncategorized